سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

گام دوم انقلاب یا هدم جمهوریت

چکیده :مگر نظام جمهوری اسلامی بنابفرموده امام نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیادنبایدحفظ شود؟و آیا مگر این تحفظ درگروی اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی بمثابه ستون های این نظام نیست...


محمدعلی مشفق

شگفتا!
که درقم سی کتاب برای یک جمله ایی که مقام رهبری تحت عنوان گام دوم انقلاب برزبان راندهاندباپول بی زبان ملت وبیت المال، توسط نوکیسه های پول خوارعرصه مهندسی فرهنگ نوشته شده است .

پول خوارانی که باید آنها را مصادره کنندگان فرهنگ وانقلاب نامید. عجیب تراینکه گام دوم انقلاب آغازشده نه تنهامبنایی درقانون اساسی و درقوانین عادی نداردبلکه مردم ایران هم ازکم وکیف وچندوچون محتوای آن اطلاعی ندارند وگویانقشه راهی است که درغیاب ملت برایشان طراحی شده است . شایدهم بتوان گفت که این گام دوم که روح مردم از آن خبری ندارد نانی است که درتنور دولت پنهان پخته شده است .طراحان و مهندسانی که در گام دوم‌ انقلاب میخواهند با اتکاء به یکی ازسخنان رهبری ، بقاء قدرت حاکمیت خودراتحت نام انقلاب دوم برملت وکشورتحمیل کنندوچندصباح دیگری به این بهانه،ته مانده سرمایه های کشوررادراین بیراهه وکچ راهه هزینه کنند .لذاخیلی روشن است که چه هزینه هایی رادراین کج راهه برملت تحمیل خواهدشدتاان رابه بلوغ رسانند.درحالیکه انقلاب درگام اولش باتکیه برمردم و با رهبری امام ره به پیروزی رسیدولی بدلیل کنارزدن مردم وصاحبان اصلی انقلاب ،آن انقلاب پیروز، امروز بخاطر عملکرد حاکمیت باشکست مواجه شده است. نکته مهم تراینکه گام اول انقلاب یاانقلاب ۵۷توسط مردم علیه مظالم وستم وتبعیض رژیم شاه صورت گرفت.

حال این سئوال به ذهن متبادرمیشودکه این گام دوم انقلاب علیه انقلاب مردمی ۵۷ و یا علیه رویه جمهوریت و مردم قراراست برپاشود ؟

مگر نظام جمهوری اسلامی بنابفرموده امام نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیادنبایدحفظ شود؟و آیا مگر این تحفظ درگروی اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی بمثابه ستون های این نظام نیست ؟وآیا اکثریت قریب به اتفاق مردم جمهوری اسلامی را قبول ندارندکه میخواهیدگام دوم انقلاب حادث نشده راجایگزین آن سازید؟.ازسوی دیگررژیمی تحت نام رژیم شاهنشاهی هم وجودنداردکه بخواهیدعلیه ان انقلاب کنید .پس برای ملت روشن کنیدکه آیااین دامی است علیه جمهوریت یاگامی است برای اصلاح امورکشور؟Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.