• صفحه اصلی
  • » یونس تراکمه: در سال‌های اخیر رویکرد حذف ادبیات مستقل بوده، نه کنترل و نظارت بر آن...

» یونس تراکمه

یونس تراکمه: در سال‌های اخیر رویکرد حذف ادبیات مستقل بوده، نه کنترل و نظارت بر آن

حذف دخالت‌های دولتی از کلیه‌ی امور خلاقه در حوزه‌های فرهنگی هنر، باید از اولویت‌های مدیریت فرهنگی باشد. این کار، شکافتن اتم که نیست! چرا مدیریت فرهنگی ما از تجربیات جهانی استفاده نمی‌کند؟