• صفحه اصلی
  • » درخواست بهشتی شیرازی برای ملاقات با دادستان تهران...

» یهشتی شیرازی

درخواست بهشتی شیرازی برای ملاقات با دادستان تهران

بهشتی شیرازی به سه ماه انفرادی بودن خود، نحوه بازجویی، ادامه حضور در بازداشتگاه امنیتی و جلوگیری از انتقال وی به بند عمومی و نیز فشار های شدیدی که به وی وارد می کنند اعتراض دارد. باز جوها به خواسته وی بی توجهند و او می خواهد جعفری دولت آبادی را ملاقات کند تا مشکلاتش را با وی در میان بگذارد.

نامه ای به فرزند بهشتی شیرازی؛من و تو در زمانه ای زیست می کنیم که اوین بزرگترین دانشگاه است

می دانم با خودت فکر می کنی که پدرت شاید اشتباه کرد که دوباره قدم در وادی سیاست بی رحم این مرزوبوم نهاد . شاید باید کار فرهنگی را ادامه می داد . اما صدرا جان ، این بهایی است که ما برای آزادی می پردازیم . این امری است که ما برای رهایی از ظلم انجام می دهیم . شکنجه ، در حبس ماندن ، کتک خوردن ، کشته شدن . تمامی اینها برای اینست که یک روز روشن را در این خاک ببینیم . به یاد همان آرزوهای نوجوانی . در راستای اهدافمان .