• صفحه اصلی
  • » افزایش گشت های ارشاد و برخورد با زنان در تهران...

» گشت های ارشاد

افزایش گشت های ارشاد و برخورد با زنان در تهران

حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اخبار دریافتی در عین حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفرجی و تفریحی پایتخت همچون فرحزاد، دربند، درکه، لواسان و حتی توچال و برخورد با بدپوششان حکایت دارد.