• صفحه اصلی
  • » اراده اثبات «چیزی عوض نشده» در وزارت اطلاعات...

» گروه سیاسی کلمه

اراده اثبات «چیزی عوض نشده» در وزارت اطلاعات

آقای دکتر روحانی که تمرکز جدی خود را روی حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کشور گذاشته اند و در این رابطه منشا تحولات مثبتی در مدت کوتاه فعالیت دولت شده اند، لازم است تا مدتی هم با توجه به تجارب امنیتی شان به امور جاری در وزارت اطلاعات و نیز وزارت کشور و عزل و نصب برخی استانداران داشته باشند و بر اساس شاخص وعده های خود ببینند که آیا آن معیارها در نظر گرفته شده است یا خیر؟