» کچوئیان

به کجا می‌رویم؟

به کجا می رویم؟ اخلاق به کجا رفته است؟ با قرآن مجید چه کرده ایم؟ روایات شریف را به کدام موزه سپرده ایم؟ انسانیت و جوانمردی را به کدام برهوت پرتاب کرده ایم؟ هرگز نمی خواهم از کسی دفاع کنم. اما آیا حرمت بزرگ تر و پیش کسوت در دین ما مورد تاکید قرار نگرفته است؟