• صفحه اصلی
  • » سال تحصیلی در روستاها و مناطق محروم کرمان؛ میانشهری ها در کپر...

» کپر

سال تحصیلی در روستاها و مناطق محروم کرمان؛ میانشهری ها در کپر

دانش آموزان مدرسه کپری محدثه اما خیلی زود، شاید زودتر از خیلی دیگر از دانش آموزان به پرسش مهر امسال رئیس جمهور پاسخ دادند و گفتند: «اگر پدر ما رئیس جمهور بود، از او می خواستیم آنقدر مدرسه در کشور بسازد که دیگر هیچ دانش آموزی در ایران مجبور به تحصیل در کلاس های حصیری و کپری نباشد.»