• صفحه اصلی
  • » آیا شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کار، نمایندگان واقعی کارگرانند؟...

» کنفرانس سالیانه سازمان بین المللی کار

آیا شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کار، نمایندگان واقعی کارگرانند؟

حال پرسش اساسی این است که آیا این افرادی که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کنفراس شرکت می کنند، حقیقتا نمایندگان واقعی کارگران و مدافعان حقوق کارگران هستند؟ آیا قرار است که این افراد گزارشی از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در یک سال گذشته در این کنفرانس ارائه دهند؟ برای رسیدن به پاسخ جدا از اینکه می توان به گفته ها و عملکرد این افراد رجوع کرد، ضروری است که این پرسش را اندکی ریشه ای تر طرح نمود. آیا تشکلات کارگری ای را که این افراد در صدر آنها قرار دارند، می توان مصداق واقعی “سازمان کارگری” ای دانست که در مقاوله نامه 87 تحت عنوان ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” به آن اشاره شده است؟