» کمیل سبز

این الکمیلیون

چه بد روزگاری است روزگار دربند شدن انسان های وارسته، زنان و مردان مرد در میانه فتنه و آشوبی که مصلحان را مفسد و مومنان را منافق می نمایاند. روزگاری که سکه های قلب به بهای گزاف ضرب می شوند و مغرضین قدرت طلب خزانه ها را از پشتوانه ها خالی می کنند.

مراسم سالگرد کمیل سبز لغو شد

برگزارکنندگان با اعلام این خبر اظهار داشتند که به دلیل حضور چند خودروی امنیتی به همراه حکم دستگیری میهمانان این مراسم لغو می شود.