• صفحه اصلی
  • » آزادسازی کشتی آلوده هندی پس از سپردن ضمانت نامه...

» کشتی هندی

آزادسازی کشتی آلوده هندی پس از سپردن ضمانت نامه

روز گذشته کشتی هندی که در یک ماه گذشته به علت ایجادآلودگی نفتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی دربندرعباس توقیف فنی شده بود پس از سپردن ضمانت نامه رفع توقیف و آزاد شد.