• صفحه اصلی
  • » سفر قریب الوقوع حامد کرزی به تهران...

» کرزای

سفر قریب الوقوع حامد کرزی به تهران

سخنگوی دولت افغانستان در ادامه با اشاره به روابط حسنه میان این دو کشور اظهار داشت: مناسبات افغانستان با آمریکا نمی تواند تاثیری بر روابط خوب و همه جانبه کابل و تهران داشته باشد.