• صفحه اصلی
  • » دقیق‌تر نگاه کنید؛ کارگران زن بر سر چهارراه‌ها منتظر کار شرافتمندانه...

» کارگران زن

دقیق‌تر نگاه کنید؛ کارگران زن بر سر چهارراه‌ها منتظر کار شرافتمندانه

خودش را «گل‌بانو» معرفی می‌کند. بر سر گذری در محله حسین‌آباد تهران با فاصله از دیگر کارگران مرد، ایستاده است. چادر رنگ و رو رفته بر سر دارد و منتظر است. می‌گوید: « منتظرم تا کسی کارگر خانه بخواهد. نظافت می‌کنم. در و دیوار تمیز می‌شویم. از همین کارها دیگر…»

یک فعال کارگری: در کارگاه‌های کوچک از کارگران زن سوء استفاده می شود

از آنجا که کارگران شاغل در این واحدها نیاز شدید مالی دارند هیچگاه شکایتی علیه کافرمایان خود مطرح نمی کنند و در نتیجه این روند می‌تواند سال‌ها بدون اعتراضی ادامه داشته باشد.

فقدان امکانات نگهداری از کودکان کارگران زن در بسیاری از واحدهای تولیدی

به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در بسیاری از كارگاه‌ها به قوانین حمایتی از «کارگران مادر» عمل کنند.

افزایش ۵ درصدی نرخ بیکاری زنان

وقتی آمار بیکاران ۱۵ تا ۲۵ سال بالای ۲۵درصد است، دولت تنها به ۱۱ درصد بیکاری عامه اشاره می‌کند.