• صفحه اصلی
  • » بعد از وعده های رحیمی، بسته ویژه بهبود معیشت و حقوق کارکنان دولت در راه است...

» کارکنان دولت

بعد از وعده های رحیمی، بسته ویژه بهبود معیشت و حقوق کارکنان دولت در راه است

تعداد كارمندان دولت از 849 هزار نفر در سال 58 تا سه سال پیش به بیش از 2 میلیون نفر رسیده بود که در بودجه سال جاری نیز دولت رقم بیش از دو میلیون را برای کارکنان دولت لحاظ کرده بود.