• صفحه اصلی
  • » تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو...

» کارخانه روغن نباتی پارس قو

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو

كارخانه پارس‌قو زماني بيش از 1700 كارگر داشت كه درحال حاضر تعداد آنها به 420 نفر كاهش پيدا كرده‌است / مديران اخير دستاوردي جزء فروش اموال و دارايي‌هاي كارخانه، كاهش توليد روزانه و تعديل نيروي انساني نداشته اند.