• صفحه اصلی
  • » پژویان: سهام مخابرات در شرایط غیر رقابتی واگذار شد...

» پژویان

پژویان: سهام مخابرات در شرایط غیر رقابتی واگذار شد

پژویان در مورد مشورت با شورای رقابت پیش از واگذاری بنگاه های دولتی گفت: مدتها در این مورد ابهام وجود داشت، ما به این واگذاری ها و فهرست گروه هایی که در انتظار نوبت بودند، دسترسی نداشتیم. ولی خوشبختانه فهرست برای ما فرستاده شد و مشغول مطالعا هستیم تا مواردی را که فضای انحصار وجود دارد متذکر شویم.