• صفحه اصلی
  • » ارسال پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور...

» پرونده متهمان کهریزک

ارسال پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند 1391 رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد 92 یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.