• صفحه اصلی
  • » تأیید حکم دو سال حبس تعزیری پدرام رفعتی و احضار وی به زندان...

» پدرام رفعتی

تأیید حکم دو سال حبس تعزیری پدرام رفعتی و احضار وی به زندان

دادگاه این فعال سابق دانشجویی فروردین ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی صلواتی وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم علیرغم اعتراض این دانشجو و وکیل وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

محکوميت پدرام رفعتی به دو سال حبس تعزيری و جريمه نقدی

در زمان ابلاغ حکم،قاضی صلواتی به همراه چند مأمور امنيتی حضور داشته اند و صلواتی تهديد به تشديد حکم در صورت تجديد نظر خواهی نموده است.