• صفحه اصلی
  • » تشکر متهم پرونده پالیزدار از ناطق نوری برای محاسبه یک روز انفرادی به جای ده روز...

» پالیزادار

تشکر متهم پرونده پالیزدار از ناطق نوری برای محاسبه یک روز انفرادی به جای ده روز

نه ریالی از بیت المال را جا به جا کرده ام و نه حق مظلومی بر ذمه اینجانب می باشد. ولی مظلوم واقع شده ام و منتقم مظلومان، خداوند قادر متعال است و می دانیم که او سریع الانتقام است و از این بابت خداوند را شاکرم.

ناگفته های پالیزدار منتشر شد

آقای احمدی نژاد به من وعده وزارت داده بود.