• صفحه اصلی
  • » نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز...

» ولی الله سیف

نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز

طی سالهای گذشته نرخ ارز در کشور رشد متناسب خود را نداشته است و در نتیجه این امر تفاوت تورم داخلی و خارجی که باید به عنوان مبنای علمی تعیین نرخ ارز در هر کشور قرار بگیرد، در نرخ ارز کشور لحاظ نشده است.