• صفحه اصلی
  • » هنرور شجاعی برای سومین بار محاکمه شد‎...

» هنرور شجاعی

هنرور شجاعی برای سومین بار محاکمه شد‎

روز شنبه 5 خرداد محمد صادق هنرورشجاعی از روحانیون منتقد که در بند ویژه روحانیت زندان اوین در حال تحمل محکومیت 4 ساله است، بدون اعلام قبلی و بدون وکیل و اطلاع از مفاد کیفرخواست صادره، به شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت تهران به ریاست قاضی باقری انتقال یافت و مورد محاکمه قرار گرفت.