• صفحه اصلی
  • » همایون اسعدیان: با تفسیرهای عجیب و غریب از قانون، چشم انداز بازگشایی خانه سینما رو...

» همایون اسعدیان

همایون اسعدیان: با تفسیرهای عجیب و غریب از قانون، چشم انداز بازگشایی خانه سینما روشن نیست

این روش در بازگشایی هدفی به جز تخریب سینماگران را بدنبال ندارد. آنها قصد دارند تا با قرار دادن سینماگران در روبروی هم میان اهالی سینما تفرقه ایجاد كنند.