• صفحه اصلی
  • » باوند: ایران، دیگر تعزیه گردان اوپک نیست...

» هرمیدان باوند

باوند: ایران، دیگر تعزیه گردان اوپک نیست

در دنیای امروز، نظام بین‌الملل بر دو ستون استوار است؛ یکی حقوقی و مبتنی بر اصل حاکمیت برابر کشورها که طی آن همه کشورها اعم از کشورهای ابرقدرت و کم قدرت در آن برابرند و دیگری ژئوپلتیکی که مبتنی بر ساختار سلسله مراتبی قدرت است.