• صفحه اصلی
  • » نظر هاشمی رفسنجانی درباره دولت وحدت ملی...

» هاشمی رفسنجانی، انتخابات

نظر هاشمی رفسنجانی درباره دولت وحدت ملی

مهم ترین ویژگی آن حضور نمایندگان افکار سیاسی، مذهبی و قومیتی داخل نظام اسلامی در تصمیم گیری ها و اجراست.