• صفحه اصلی
  • » خودسرها آفت نظامند؛ مسئولان با سکوت خود تایید می کنند...

» نیروهای خودسر

خودسرها آفت نظامند؛ مسئولان با سکوت خود تایید می کنند

نهادهای مسئول، مطمئن باشند بزودی فتنه‌های این گروه‌های خودسر دامن خود آن‌ها را نیز خواهد گرفت