» نوریزاد

احضار محمد نوری زاد به دادسرا

محمد نوری زاد نویسنده دفاع مقدس بار دیگر به دادگاه احضار شد.