• صفحه اصلی
  • » امام جمعه منتصب رهبری: هر کسی نباید با جسارت برای ولی فقیه نامه نگاری کند و راهکار ب...

» نماینده رهبری

امام جمعه منتصب رهبری: هر کسی نباید با جسارت برای ولی فقیه نامه نگاری کند و راهکار بدهد

همانگونه که پیش بینی می شد خطیبان نماز جمعه مثل همیشه با یک سیاست هماهنگ به تخریب هاشمی رفسنجانی پرداخته و از نامه های ارسالی به رهبری انتقاد کردند.

انتقاد به نامه فرزند امام خمینی روز گذشته از علم الهدی امام جمعه مشهد آغاز شد و با تعرض به دختر امام خمینی او را دروغگو خواند.