• صفحه اصلی
  • » «سیب سبز»؛ کتاب آثار هنری میرحسین و رهنورد در اروپا منتشر شد...

» نمایشگاه نقاشی میرحسین

«سیب سبز»؛ کتاب آثار هنری میرحسین و رهنورد در اروپا منتشر شد

کتاب سیب سبز، مجموعه ای از آثار هنری میرحسین موسوی و رهنورد در اروپا منتشر شد.این آثار از آب مرکب و سوخت تکنیک خراش بر کاغذ حساس عکاسی تا سوخت و بریدن قطعات رنگی و یا نوع خاصی از انتقال رنگ با قطعات فلزی بر سطح کاغد یا بوم نقاشی به همراه سوخت است و از نظر شکلی انتزاعی و از نظر محتوایی متکی بر عرفان شرقی است.