• صفحه اصلی
  • » نما آهنگ/ میوه خیال؛ برای مظلومیت فرزندان میرحسین...

» نماهنگ سبز

نما آهنگ/ میوه خیال؛ برای مظلومیت فرزندان میرحسین

این نما آهنگ توسط تعدادی از شهروندان سبز اندیش تهیه شده که برای انتشار و هدیه به خانواده آقای موسوی در اختیار کلمه قرار گرفته است

نماهنگ سبز / پاینده آن یوسف جان

پس از فراخوان کلمه د رمورد جمع آوری و تولید آثار هنری ، تا کنون صدها عکس، پوستر، طرح و نماهنگ به کلمه ارسال شده است که همگی به صورت بسته هایی گرد آوری خواهد شد ونیز به مرور در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.