• صفحه اصلی
  • » آقایان مسؤول! لطف کرده نقشه میدان مین را بدهید...

» نقشه میدان مین

آقایان مسؤول! لطف کرده نقشه میدان مین را بدهید

یکی از دوستان مطبوعاتی که سابقه کار زیادی در عرصه رسانه ای در کشورمان دارد در توصیف شرایط کنونی رسانه ها در کشور ما تعبیر جالبی به کار برده است . وی فعالیت رسانه ای در کشور ما را به راه رفتن روی یک زمین مین گذاری شده آن هم بدون در اختیار داشتن ” نقشه مین ” تشبیه کرده است .