• صفحه اصلی
  • » نخست وزیر نروژ راننده تاکسی شد تا حرف دل رای دهندگان را بشنود...

» نروژ

نخست وزیر نروژ راننده تاکسی شد تا حرف دل رای دهندگان را بشنود

وی فقط بعد از درخواست مسافران نام خود را اعلام می کرد. نخست وزیر بعد از انجام این حرکت عجیب گفت متوجه شده که درخواستهای واقعی مردم چیست و انها از رهبران خود چه می خواهند!

کمپانی تبلیغاتی و مسوول انتخابات از نخست وزیر خواست تا چنین کاری را انجام دهد و با دوربین مخفی همه چیز ضبط شد.