• صفحه اصلی
  • » ما به انهدام ستم و اعاده حق مظلوم امیدواریم...

» نامه خانواده های زندانیان سیاسی

ما به انهدام ستم و اعاده حق مظلوم امیدواریم

ما خانواده های زندانیان سیاسی، ضمن گرامیداشت خاطره مقاومت مظلومانه بند ۳۵۰ در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ به مسئولان امنیتی و قضایی یادآور می شویم که تجربه تاریخی و سنت الهی علیرغم همه ناروایی ها وستم های بکرات تکرار شده، ما را به انهدام ستم و اعاده حق مظلوم امیدوار نگاه می دارد چراکه خداوند بارها و بارها فرموده است: “الا لعنه الله علی الظالمین”. هرچند که گوش های ناشنوا و قلبهای بیمار سخن جاودانه قرآن کریم را نمی شنوند

اگر بی‌توجهی مسئولان ادامه یابد، در یک مکان عمومی تحصن می‌کنیم

ما مظلومان عهد جدید که نه با انقلاب بیگانه ایم و نه از وطن دوستی فاصله گرفته ایم و نه اعتقاداتمان را از فراخنای وجود به بیرون رانده ایم، در مواجهه با ستم و ستمگران دچار آسیب های سخت شده ایم که دل هر انسان آزاده ای از دیدن و شنیدن و شمارش آن به درد می آید چه رسد به هم کیشان که گوهره دین را رحمانیت و اصالت آن را به کرامت قائل شدن برای انسان می دانند.

از رهبر نظام اسلامی سؤال کنید

ما با همین نامه، درب خانه های شمایان را کوفتیم و با شرم و عزت نفس مسلمانی خویش، گوشه ای از رنج و تعب شب و روزمان را با شما در میان گذاردیم. شما از جانب ما از رهبر کشور اسلامیمان بپرسید آیا هیچ حکمروا و فرمانروایی به این سهولت سرمایه اجتماعی خود را و بخش عمده ای از ملت و مردم خویش را از دست می دهد و به راحتی آنان را در سپاه دشمن تصور می کند؟

به جای تهدید و فشار به شکایت ستمدیدگان انتخابات رسیدگی کنید

از مقامات قضایی می خواهیم به جای اقدامات شتابزده چون تحت فشار قرار دادن امضاکنندگان شکایت نامه برای بازپس گرفتن شکایتشان و بازگرداندن آن ها به زندان که از زمان ارسال نامه با احضار مجدد محسن امین زاده آغاز و به محض انتشار آن در رسانه های عمومی با بازگرداندن محسن صفایی فراهانی ادامه یافته است، هرچه سریع تر تمهیدات لازم برای رسیدگی به این شکایت حائز اهمیت را فراهم نموده ادعای استقلال کامل قوه قضائیه و عدم تأثیرپذیری از عوامل و شرایط خارجی و پیرامونی را در عمل ثابت کنند.