• صفحه اصلی
  • » نتیجه سوء مدیریت دولت: بهره‌برداری ده درصدی ایران از میادین مشترک نفت و گاز...

» میادین مشترک نفت و گاز

نتیجه سوء مدیریت دولت: بهره‌برداری ده درصدی ایران از میادین مشترک نفت و گاز

دستیابی به هدف مدیریت مطلوب در میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذی نفع، اقدامات موقتی و دائمی برای جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین شود.