• صفحه اصلی
  • » پیشنهاد استفاده از خط رومیایی به جای فارسی/ خط فارسی با قرن بیست‌ویکم سازگاری ندا...

» مکتب ایرانی

پیشنهاد استفاده از خط رومیایی به جای فارسی/ خط فارسی با قرن بیست‌ویکم سازگاری ندارد

او مدعی شد: ما می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که اگر قرار است بچه‌ها از خط رومیایی استفاده کنند، حداقل یک هماهنگی بین‌شان باشد. ما می‌توانیم در این مسیر‌ها جلو برویم و می‌توانیم هم بگوییم نه، خطمان باید حتما همین خط عربی باشد. در این صورت، همین است که هست.