• صفحه اصلی
  • » گزارش مجلس از قانون شکنی های دولت: استنکاف احمدی نژاد در ابلاغ قوانین از یک درصد به ...

» مچلس

گزارش مجلس از قانون شکنی های دولت: استنکاف احمدی نژاد در ابلاغ قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش یافت

با مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس دولت در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش داشته است. گزارش استنکاف های متعدد رئیس دولت از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی توسط معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می شود.