• صفحه اصلی
  • » نیلی: کانون اصلی تحریم نرخ ارز است...

» موسی غنی نژاد

نیلی: کانون اصلی تحریم نرخ ارز است

سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید فرصتی شد تا هرکس، هر چه خواست در مورد بانک‌ها بگوید. از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود بانکی. این همایش حتی فرصتی شد برای رییس کل بانک مرکزی تا یکی از گفته‌هایش را تکذیب کند.

ناسيوناليسم و اقتصاد دولتي

دولت همه‌چيز را با مهندسي درست كند و چون بخش خصوصي وجود ندارد، دولت با مهندسي آن را ايجاد مي‌كند. اين نگاه در زمان پهلوي اول هم بود و مي‌گفتند چون بخش خصوصي قدرتمندي وجود ندارد دولت ناگزير است خود شركت‌هاي بزرگي درست كند و بعد نهايتا سهامش را به مردم بفروشد. اما اين طرز فكر غلط است. زيرا بخش خصوصي از عدم به وجود نمي‌آيد. بخش خصوصي يعني مردم، و به اين معنا، بالقوه هميشه وجود دارد. مساله از ميان برداشتن موانع بالفعل شدن آن است.