• صفحه اصلی
  • » سیدعلیرضا حسینی بهشتی: اظهارات آقای کلهر ساخته‌ی قوه‌ی تخیل ایشان است...

» مهدی کلهر

سیدعلیرضا حسینی بهشتی: اظهارات آقای کلهر ساخته‌ی قوه‌ی تخیل ایشان است

ادعاهای ایشان دربارة اینکه برادرم با ایشان تماس گرفته، اینکه گفته‌ام من تنها ایشان را قبول دارم، اینکه هر 40 دقیقه به آقای مهندس موسوی گزارش می‌دادم و ایشان هم می‌گفتند ادامه بده، و اینکه برادرم محمدرضا در آن جلسه حضور داشته و صحبتی دربارة بازدید به میان آمده، سراپا کذب بوده و ساختة قوة تخیل آقای کلهر است.