• صفحه اصلی
  • » سبزهای گمنام/مهدی مرتضی پور با تودیع وثیقه به مرخصی آمد...

» مهدی مرتضی پور

سبزهای گمنام/مهدی مرتضی پور با تودیع وثیقه به مرخصی آمد

مهدی مرتضی پور، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات است که در خرداد سال 88 توسط سپاه بازداشت و به بند دو الف منتقل شد.