» مهدی حاضری

خجالت فردای قیامت را کجاببریم؟!

ای رسول خدا، ای حبیب خدا، امروز «حبیب الله»، مارا به یاد آوری قیامت فرا خوانده است. در آستانه میلادت که روز رحمت است، قرار داریم و امسال این روز مقارن شده است با روز رحمت (12 بهمن) در نظام ما، تو را قسم می­دهیم ما را فراموش مکن، فضای شهرها خصوصا پایتخت کشورمان، بسیار آلوده است و آلودگی و سیاهی، امان همه را بریده است، خدایا به فریادمان برس، باران رحمتت را بر ما ببار و قلوب همه مارا به نور ایمان منور بفرما. آمین یا رب العالمین.