• صفحه اصلی
  • » ادامه تجمعات اعتراضی مردم مهدی شهر به مصوبه دولت...

» مهدیشهر

ادامه تجمعات اعتراضی مردم مهدی شهر به مصوبه دولت

در ادامه اعتراض مردم مهدیشهر جمعي از مردم شهرستان مهدي‌شهر استان سمنان ديروز در اعتراض به مصوبه دولت مبني بر تجزيه اين شهرستان مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، تجمع كنندگان به مصوبه دولت درخصوص جدا شدن شهميرزاد از اين شهرستان اعتراض داشته و خواستار لغو اين مصوبه شدند. تجمع […]