• صفحه اصلی
  • » بار دیگر از ملاقات خانواده ها با زندانیان اعتصاب کننده جلوگیری شد...

» ممانعت از ملاقات در اوین

بار دیگر از ملاقات خانواده ها با زندانیان اعتصاب کننده جلوگیری شد

مسئولان زندان به طور جداگانه خانواده ها را صدا می کردند و از آنها می خواستند بدون آنکه مشکلی ایجاد شود سالن ملاقات را ترک کنند.