• صفحه اصلی
  • » حتی یک معلول هم بیمه تکمیلی ندارد...

» معلول

حتی یک معلول هم بیمه تکمیلی ندارد

: وجود بیمه مکمل درمان برای 500 هزار نفر از معلولان کذب محض است و بیش از دو سالی است که بیمه مکمل درمان معلولان تمدید نشده است و این درحالی است که بسیاری از این افراد توانایی پرداخت هزینه های کمرشکن درمان را ندارند.