• صفحه اصلی
  • » طرح موضوع جعلی بودن مدرک دکترای معاون اول احمدی نژاد در دادگاه...

» معاون اول احمدی نژاد

طرح موضوع جعلی بودن مدرک دکترای معاون اول احمدی نژاد در دادگاه

سایت الف، متعلق به احمد توکلی، از برگزاری دادگاه شکایت معاون اول احمدی نژاد از یک نماینده مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد که این نماینده در دادگاه هم از ادعای خود دفاع کرده و رحیمی را به استفاده از مدرک دکترای تقلبی متهم کرده است.

معاون اول احمدی نژاد: پس از هدفمندکردن یارانه‌ها، دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت

با توزیع یارانه‌ها به شکل مرسوم راه‌های پیشرفت کشور بسته بود، اما با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت.

معاون اول احمدی‌نژاد: اقتصاد فرانسه با يك ‌‌اخم‌ ایران فرو می‌پاشد و به صد سال قبل برمی‌گردد

اين چند كشوري كه اسم يكي از آنها را بردم و به يكي كنايتا اشاره كردم اگر در رویکرد خود در مقابل ايران تجديد نظر نكنند بايد منتظر تنبيه باشند. قادريم كشورهاي زورگو و كشورهايي كه با چشم بسته از آمريكا تبعيت مي كنند را به سختي تنبيه كنيم.