• صفحه اصلی
  • » نشست هم اندیشی مطالبات زنان؛ جامعه مدنی بدون دخالت دولت...

» مطالبات زنان

نشست هم اندیشی مطالبات زنان؛ جامعه مدنی بدون دخالت دولت

مهم ترین مطالبه ما از دولت ها برمی گردد به جامعه مدنی، یعنی مطالبه ما این است که کاری به کار ما نداشته باشید. ما انتظار نداریم دولت ها کاری برای ما انجام دهند بلکه بگذارید نهادهای مدنی شکل بگیرند و کار خودشان را برای جامعه زنان انجام دهند. در کجای دنیا نهاد مدنی باید برود از جایی اجازه بگیرد و نگاهی امنیتی و کنترل بر آنها وجود داشته باشد؟