» مصطفي ايزدي

تحریف تاریخ چرا؟!

تاريخ انقلاب اسلامي‌ در همه جا نوشته شده است و اگر با تغيير نسل‌ها از خاطرات مردم حذف شود، نبايد در مغايرت با آنچه واقعيت داشته، حرف‌هاي تحريف‌شده‌يي وارد اذهان شود. وقتي اين رخداد در تريبون‌هاي رسمي روي مي‌دهد، از ديگراني كه نمي‌خواهند حقايق و واقعيات انقلاب اسلامي به درستي منعكس شود، چه انتظاري دارند؟

اميدوارم اين رويه اصلاح شود تا محققين تاريخ از اين نارواها انگشت تعجب بر دهان نگيرند و بر تحريفگران ايراد وارد نسازند.