» مصباح یزدی، دستغیب شیرازی، انتخابات

9 دی، خودجوش یا دیرجوش

اگر بنا باشد که ۹ ‌دی از ایام اللّه باشد، ۱۱ سپتامبر را از ایام اللّه بنویسید، دقت کنید! این همه اموال بیت المال را خرج فراهم کردن میتینگ در تهران و شهرستانها می کنید، این ها اشکال شرعی دارد. عده بسیاری از مردم این مملکت خواستار آزادی بی قید و شرط دو محصور عزیزشان میر حسین موسوی و کروبی هستند، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی که مردمان فهمیده ، درس خوانده و غالبا مؤمن می باشند، این کارها را انجام دهید تا دلگرمی برای آنها باشد، مردم خواهان انتخابات آزاد بلکه برگشت حقّ به جناب میر حسین موسوی هستند، طالب آزادی بیان و قلم و آزادی تحصیل علم و محاکمه آنها که بیت المال را در جهات مختلف شخصی خود خرج کردند.