• صفحه اصلی
  • » بی خبری مطلق از محسنی، مسوول دفتر میرحسین موسوی...

» مسوول دفتر موسوی

بی خبری مطلق از محسنی، مسوول دفتر میرحسین موسوی

در ادامه افزایش محدودیتها برای میر حسین موسوی، مسوول دفتر وی دوشنبه گذشته بازداشت شد. هنوز مشخص نیست آقای محسنی به کدام زندان یا بازداشتگاه منتقل شده و کجا نگه داری می شود .