• صفحه اصلی
  • » هاشمی اداره مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده گرفت...

» مرکز تحقیقات استراتژیک

هاشمی اداره مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده گرفت

اکبر هاشمی رفسنجانی شخصا اداره امور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفت.