• صفحه اصلی
  • » عراق: منتظر ترسیم مرزهای آبی با ایران هستیم...

» مرز آبی

عراق: منتظر ترسیم مرزهای آبی با ایران هستیم

پس از سقوط صدام تاکنون مقامات عراقی بارها خواستار تجدیدنظر ایران در مرزهای آبی خود با این کشور شدند که با مخالفت جدی تهران روبه رو شد.