» مرتضی سیمیاری

خشونت و مفاهمه

از خشونت نهادینه شده نسبت به زنان و کودکان در افریقا و اسیا تا خشونت های سازمان یافته دولتی در سوریه و نیز بسیاری حوادث از این دست و حتی برخی مانند قتل در محله سعادت اباد تهران نشان می دهد چه خشونت سیاسی و چه خشونت ناشی از تعاملات اجتماعی از ضد ارزش هایی منشا میگیرد که در پشت ان موجی از تحقیر و سرکوب خواسته های مدنی و قانونی قرار دارد.