• صفحه اصلی
  • » پرونده محمد صابر عباسیان به دادگاه انقلاب ارسال شد...

» محمد مهدی عباسیان

پرونده محمد صابر عباسیان به دادگاه انقلاب ارسال شد

مهندس عباسیان،رئیس ستاد88فارس و عضو شورای شاخه جوانان مشارکت منطقه فارس از 17اسفند88 در بازداشت اداره اطلاعات شیراز می باشد و تا کنون اطلاع دقیق و کاملی از وضعیت پرونده وی در دسترس نیست.